1. OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU AUTOKARÓW:

  1. Przedsiębiorca wynajmuje pojazdy (autobusy) do celów wycieczkowych (krajowych i zagranicznych) i innych tylko na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego na piśmie lub mailowo i przyjętego przez Przedsiębiorcę (Bielik Travel). Formularz złożenia zamówienia dostępny na stronie WWW Przedsiębiorcy należy wypełnić i przesłać na adres e-mail Przedsiębiorcy lub dostarczyć wydrukowany Przedsiębiorcy osobiście. Zamówienie przyjęte ustnie wymaga późniejszego potwierdzenia na piśmie.
  2. Zamawiający w zamówieniu zobowiązany jest do określenia istotnych warunków zamówienia, podania informacji objętych drukiem zamówienia, w tym w szczególności:
   a. określenia trasy przejazdu i podania harmonogramu wyjazdu (przy wynajmach wielodniowych),
   b. wskazania imiennie osoby upoważnionej do kontaktów z Kierowcą w imieniu grupy w okresie wynajmu pojazdu.
  3. W oparciu o podane przez Zamawiającego informacje, Przedsiębiorca wylicza przewidywaną wartość zamówienia i informację o przyjęciu zamówienia przesyła do Zamawiającego pisemnie lub mailowo.
  4. Należność za najem pojazdu ustalana jest wg stawki kilometrowej, licząc rzeczywistą liczbę przebytych kilometrów lub wg stawki godzinowej za każdą rozpoczętą godzinę najmu, najmniej jednak za 1 godzinę lub według stawki ryczałtowej.
  5. Jeżeli przeciętna liczba przejechanych kilometrów na 1 godzinę jest mniejsza niż 30 km, to należność za wynajem jest liczona według stawki godzinowej (chyba, że ustalono inaczej lub ustalono stawkę  ryczałtową).
  6. W przypadku przekroczenia ilości podanych w zamówieniu kilometrów lub czasu dysponowania pojazdem, Przedsiębiorca zastosuje dodatkowe opłaty.
  7. Jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie względy eksploatacyjne i nie zagraża to bezpieczeństwu przewozu, Przedsiębiorca lub działający w jego imieniu Kierowca może wykonywać dodatkowe dyspozycje i zlecenia Zamawiającego, za które przysługuje Przedsiębiorcy dodatkowa zapłata.
  8. Umowa dochodzi do skutku poprzez złożenie zamówienia przez Zamawiającego i jego przyjęcie przez Przedsiębiorcę (Bielik Travel) oraz po uiszczeniu przez Zamawiającego wymaganej zaliczki.
  9. Zamawiający jest obowiązany dostarczyć Przedsiębiorcy (lub Kierowcy) wydrukowane i podpisane przez siebie niniejsze OGÓLNE WARUNKI najpóźniej na trzy dni przed podstawieniem autobusu na umówione miejsce.
  10. W przypadku klientów korzystających z wynajmu autokaru po raz pierwszy oraz klientów indywidualnych, pobierana jest zaliczka w wysokości 30% przewidywanej wartości zamówienia. W przypadku klientów korzystających w wynajmu autokaru po raz kolejny pobierana jest zaliczka w wysokości 10% przewidywanej wartości zamówienia. Zaliczka płatna jest na podany na stronie WWW. rachunek bankowy Przedsiębiorcy w terminie podanym w przyjęciu zamówienia. Pozostała należność płatna jest w terminie podanym w przyjęciu zamówienia.
  11. W przypadku rezygnacji z wynajmu autobusu po zawarciu umowy, Zamawiający obciążony zostanie kosztami w wysokości połowy wpłaconej zaliczki, jednak nie mniej niż 10% przewidzianej wartości zamówienia. Koszty te zostaną potrącone z wpłaconej zaliczki
  12. Zwrot zaliczki, po potrąceniu należnych kosztów, nastąpi na rachunek bankowy, z którego zaliczka wpłynęła (przelew zwrotny) w terminie 3 dni roboczych od doręczenia Przedsiębiorcy (na piśmie lub mailowo) rezygnacji z wynajmu.
  13. Czas pracy kierowcy, czas prowadzenia pojazdu oraz ustawowe przerwy w pracy (prowadzeniu autobusu) określają powszechnie obowiązujące przepisy i Zamawiający zobowiązuje się do ich respektowania.
  14. Przewóz najętym pojazdem odbywa się trasą i na warunkach określonych w zamówieniu.
Scroll to Top